menu
strona główna dane kontaktowe logowanie do systemu
 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe
Zasady pobierania prowizji i opłat
 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS Sokoły pobiera się od wpłacającego.
 2. Prowizje od wpłat wnoszonych na rachunki bankowe prowadzone w BS Sokoły pobiera się od posiadacza rachunku zgodnie z zawartą umową pomiędzy BS Sokoły, a posiadaczem tego rachunku lub od wpłacającego zgodnie z taryfą prowizji i opłat.
 3. Prowizje od wpłat, o których mowa w ust. 2 mogą być pobierane od posiadacza rachunku bankowego miesięcznie w formie ryczałtu, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Częstotliwość pobierania prowizji ustala się w umowie.
 4. Prowizje za realizację zleceń Posiadacza rachunku pokrytych wpływami bieżącymi pobiera się od kwoty płatności.
 5. Za czynności i usługi bankowe wykonywane na podstawie umów zawartych przez BS Sokoły, z instytucjami lub przedsiębiorcami, na zlecenie których dokonywane są operacje, BS Sokoły pobiera prowizję lub opłatę od tych instytucji w wysokości określonej w umowie.
 6. Za dokonywane zastępczo operacje wpłat i wypłat BS Sokoły pobiera opłaty zgodnie z podpisanymi porozumieniami o wzajemnej zastępczej obsłudze obrotu oszczędnościowego i czekowego z bankami.
 7. BS Sokoły zastrzega sobie prawo dokonania zmiany stawek prowizji i opłat. Zmiana stawek może nastąpić w przypadku wystąpienia jednego z poniższych warunków:
  1. zmiany cen energii i taryf telekomunikacyjnych oraz opłat stosowanych przez inne instytucje, z usług których korzysta BS Sokoły przy wykonywaniu danej czynności,
  2. zmiany wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych, publikowanego przez GUS,
  3. zmiany zakresu lub formy wykonywania danej czynności.
 8. Nie pobiera się prowizji i opłat od:
  1. otwarcia i prowadzenia rachunków:
   1. lokat terminowych,
   2. książeczek oszczędnościowych a'vista,
   3. na których gromadzone są środki na cele charytatywne,
  2. wpłat na poczet spłat kredytów (rat kapitałowych i odsetkowych) zaciągniętych w BS Sokoły z wyłączeniem kredytów w rachunku bieżącym,
  3. od wypłat kredytów realizowanych z rachunków kredytowych,
  4. wpłat na pokrycie innych zobowiązań w stosunku do BS Sokoły oraz wypłat na rzecz dostawców usług dla BS Sokoły,
  5. od pracowników, oraz emerytów i rencistów - byłych pracowników banku, za wyjątkiem dyspozycji dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej oraz wysłania upomnienia o spłatę kredytu i odsetek,
  6. wpłat na cele użyteczności publicznej, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym.
 9. Dopuszcza się możliwość zawierania indywidualnych umów klient - bank z określeniem rodzaju czynności wykonywanych przez bank i wysokości prowizji.
 10. Za usługi inne (nietypowe), nie przewidziane w Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności, wysokość prowizji lub opłaty ustala Prezes Zarządu.
 11. Nie pobiera się opłat za udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków udzielanych na żądanie osób, o których mowa w art. 105 Prawa bankowego i innych przepisach prawa.
 12. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu na zasadach do dwóch miejsc po przecinku.

Taryfę prowizji i opłat za czynności bankowe pobierane w Banku w Sokołach można pobrać w formacie PDF.
Zalecamy kliknięcie na ikonce dokumentu prawym przyciskiem myszki i wybranie z menu kontekstowego opcji "Zapisz element docelowy jako...". Pobrany plik jest od razu gotowy do odczytu. Dokumenty w formacie PDF wymagają obecności programu Adobe Acrobat Reader lub innego umożliwiającego odczyt plików tego typu.
Program do pobrania ze strony producenta:     Adobe Reader
Bank Spółdzielczy w Sokołach,  ul. Sikorskiego 12,  18-218 Sokoły
tel. 086 274 15 80,   fax 086 274 11 13
e-mail:   sekretariat@bssokoly.pl